Ви переглядаєте: Головна сторінка Абітурієнту Правила прийому

Правила прийому на 2019 рік

Печать

 

Правила прийому до державного навчального закладу "Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград" на 2019 рік 

1. Загальна частина

 1.1. Правила прийому до державного навчального закладу "Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград" (далі ВПУ №9) на 2017 рік розроблені на підставі Типових правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013  № 499.

1.2. До ВПУ №9 приймаються громадяни України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2013  № 499 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України". ВПУ №9 прийом на навчання іноземних громадян не здійснює, в зв’язку з відсутністю ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 1.4. Прийом до ВПУ №9 здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" та "молодший спеціаліст". Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з можливістю надання освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" у ВПУ №9, здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідним напрямом (спеціальністю).

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ВПУ №9 здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ВПУ №9, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

- приймає рішення щодо рекомендації осіб, до зарахування до ВПУ №9, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 2.4. Правила прийому до ВПУ №9 доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди та передбачають прийом на навчання у відповідності до плану прийому.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ №9 із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 - документ про освіту: свідоцтво для вступу на базі 9-ти класів або атестат про отримання повної загальної середньої освіти для вступу на базі 11 класів. (оригінал або його завірену копію);

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти) (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ: направлення підприємства на навчання, яке гарантує проходження виробничої практики та працевлаштування.

3.3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

3.4. Прийом документів від вступників здійснюється за мірою комплектування груп, але завершується не раніше ніж за два тижні до початку занять.

4. Умови прийому

4.1. Прийом на другий ступінь професійно-технічної освіти до ВПУ№9 здійснюється за результатами співбесіди.

4.2. Співбесіда проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за конкурсним балом дипломів випускників другого ступеня професійно-технічної освіти.

4.4. Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до ВПУ №9 шляхом зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти за конкурсним балом диплома випускників другого ступеня професійно-технічної освіти.

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у зазначений час в училище не зараховуються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до ВПУ №9 в першу чергу: 

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ВПУ на третій ступінь ПТО за відповідними професіями (спеціальностями).

5.2. Зараховуються на пільгових умовах при наявності підтверджуючих документів:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. При інших рівних умовах, зарахування проводиться з урахуванням середнього балу атестату.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесіди, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ВПУ №9 за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.6. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 даних Правил прийому.

5.7. Зарахування до ВПУ №9 здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.8. Після співбесіди зарахування до ВПУ №9 може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу.

5.9. На підставі заяви абітурієнта та наданих документів (паспорту, листків вибуття, військового квитка та приписного свідоцтва) приймальна комісія приймає рішення про поселення в гуртожиток.

Підставою для поселення в гуртожиток є перепустка, яка оформляється приймальною комісією, затверджується заступником директора з навчально-виховної роботи.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ВПУ №9. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли співбесіду. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ВПУ №9 може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ВПУ №9, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати співбесіди вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ВПУ №9 здійснюється управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.


Схвалено педагогічною радою

Последнее обновление ( 30.11.18 15:11 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Приймальна комісія

Приймальна комісія знаходиться на першому поверсі навчального корпусу по вулиці Шатила, 4.
Час роботи з 8:00 до 17:00. Телефон для довідок (0522) 37-11-09.
Дістатись до училища можна маршрутними таксі №108 від залізничного вокзалу та №10, №6, №77, №112 від автостанції №1 (аеропорт). Контакти...
Задайте питання або надайте пропозицію
 

Випускники училища

Лега Юрій Григорович, ректор Черкаського державного техноло- гічного університету, доктор технічних наук, професор, академік. По завершенню училища  у 1968 році розпочав трудову діяльність на посаді радіомеханіка, а потім монтера, електромеханіка в телевізійній майстерні, працював на вузлі зв’язку. У 1998 році обраний ректором ЧДТУ. Має понад 250 наукових праць, з них – 53 патенти на винаходи, 25 монографій. За видатні наукові досягнення обраний номінантом Американського біографічного інституту “Видатні інтелектуали світу”, визнаний одним із 1000 видатних лідерів світового впливу і нагороджений іменною почесною медаллю “Тисячоліття – 2000”. 

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net